Zace
 1. 2001 豐田 Zace Goo好車 嘉義縣 富捷汽車
  89000
  點數2倍送
 2. 2007 豐田 Zace Goo好車 嘉義縣 阿豪中古車
  168000
  點數2倍送
 3. 2005 豐田 Zace Goo好車 台南市 福利堂二手車
  178000
  點數2倍送
 4. 2002 豐田 Zace Goo好車 台南市 福利堂二手車
  138000
  點數2倍送
 5. 2007 豐田 Zace Goo好車 嘉義縣 阿豪中古車
  198000
  點數2倍送
 6. 2004 豐田 Zace Goo好車 高雄市 坤獅汽車
  208000
  點數2倍送